انجام حفاری ژئوتکنیکی و نمونه برداری از اعماق مختلف زمین و انجام آزمایشهای صحرائی و آزمایشگاهی خاک وسنگ بر روی
نمونه ها جهت تعین پارامترهای مهندسی مصالح.
انجام آزمایشهای شیمیایی آب وخاک.
تحلیل نتایج و ارائه گزارشهای زمین شناسی و مهندسی ژئوتکنیک و مهندسی پی به منظور طراحی پی و سازه های ژئوتکنیکی.
انجام آزمایشهای ژئوفیزیکی شامل ژئوالکتریک و لرزه نگاری.
2- مقاومت مصالح :
بتن : انجام خدمات مهندسی تکنولوژی بتن از قبیل تعیین مقاومت فشاری بتن – مغزه گیری – چکش اشمیت و طرح اختلاط بتن ومواد افزودنی.
فولاد : انجام کلیه آزمایشهای تعیین مقاومت و کیفیت فولاد از قبیل مقاومت کششی – حد جاری شدن وگسیختگی و درصد انبساط طولی انواع میلگرد وصفحات فولادی و پیچ.
3- کنترل کیفیت جوش :
نظارت و کنترل کیفیت عملیات اجرایی سازه های فولادی.
کنترل کیفیت جوش با روش رنگهای نافذ (PT) و ذرات مغناطیس (MT) جهت شناسایی عیوب سطحی و زیر سطحی – استفاده از امواج آلتراسونیک (UT) برای جوشهای نفوذی و غیر نفوذی